ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
ANATÜZÜĞÜ

BÖLÜM I.

UMUMİ HÜKÜMLERDERNEĞİN ADI :

Madde 1- Derneğin adı, Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİDER) dir.

Madde 2- Derneğin idare merkezi, Yenikent mah. Doğan Araslı Bulvarı No: 220 Esenyurt / Büyükçekmece – İstanbul' dur.

Dernek merkezinin İstanbul şehri hudutları içerisinde başka bir adrese nakli, Anatüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

DERNEĞİN AMACI :

Madde 3- Derneğin amacı, sanayi bölgesi olarak kabul edilen Esenyurt ve Çevresi havalisinin Bayındırlık, Ulaştırma, Sosyal Kültür, Sanat, Eğitim, Ekonomik yönden gelişmesini temin edecek faaliyetlerde bulunmak, bu mevzularda Resmi makam ve kurumlar ile vakıflara yardımcı olmak, icabı halinde teşriki mesaide bulunmak, bölgede faaliyet gösteren sınai müesseselerin aralarında yardımlaşmalarını temin etmek, ortak iktisadi, sosyal ve kültürel menfaatleri korumak, aralarında teknik, sınai ve ticari temasları temin etmek, birlik ve beraberliği sağlamak yolunda her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.

DİĞER AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI :

a-) Türk ekonomisinin gelişmiş ekonomiler rekabetini sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Türk sanayici ve işadamlarının ihtiyacı olan bölgeleri derleyerek topluma mal eder. Türk Dünya Ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edilecek ürünlerin yapımı ve pazarlanması hususunda üyelerine Pazar temini ve üretim giderlerinde yardımcı olur, yönlendirilir.

b-) Üyelerinin önem taşıyan finans ve diğer ihtiyaçlarını tayin ederek bunların temin edilmesi için gerekli resmi kuruluşlarda ilişki kurar ve bu konuların neticeye bağlanması için gayret sarfeder.

c-) Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkürleri vakıf ve benzeri ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

d-) İktisadi ve ticari konulardaki her türlü yayını teşvik eder ve izler.

e-) Üyelerin meslekleriyle ilgili araç, gereç ve hammaddelerin temininde karşılaştıkları zorluklara ve fiyat spekülasyonlarına karşı tedbirler alır.

f-) Dernek üyelerinin işçi-işveren ilişkilerinin en iyi şekilde olmasına, iş ahengi, birlik ve beraberliğini temine çalışır.

g-) Bölgemizin müşterek sorunlarını çözümlemeye çalışır.

h-) Üyelerimizin iş hacmi, mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için konferans, panel, eğitim kursları düzenler ve bu gibi faaliyetlerde bulunur.

ı-) Mesleki ve sosyal dayanışmayı gerçekleştirmek için balo, gece, eşya piyangosu, geziler organize eder.

j-) Dernek Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda ve şartlardaki Yüksek öğrenim öğrencilerine katkıda bulunur, burs verir.

k-) Dernek, amaç ve faaliyetlerini duyurup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın vasıtalarından istifa eder. Bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar, toplantılar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip eder.

l-) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Gayrimenkul ve menkul malları alır, satar, kiralar ve ya kiraya verir. Gayrimenkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira şura ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fekh edebilir. Bu muameleler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

m-) Dernek milli ekonominin gelişmesi yolunda, sınai kalkınma ihracat, yatırım ve döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

n-) Dernek üyelerinin toplanabileceği lokal açar.

o-) Bölgede eğitim kültür ve sanat kurumlarını yapan vakıflara mali ve ayni yardımda bulunur, bu kurumlara gerekli araç ve malzeme sağlar.

p-) Bölgede öğrenci yurdu ve kreş yapılmasını teşvik eder, bunları yapanlara katkıda bulunur.

r-) Aynı veya benzeri konularda faaliyet gösteren federasyonlara üye veya kurucu üye olarak etkinliğinin ve faaliyet alanının genişlemesini sağlar.

s-) Gerek üyeleri arasından, gerekse dışarıdan sağlıyacağı uzmanlar veya karma komisyonlar kurarak araştırma, inceleme yaptırtıp raporlar hazırlatır. Gerekli görürse bu raporları kamu oyuna açıklamada bulunur.

t-) Kamu ve yerel yönetim kuruluşları ile iletişimde bulunarak üyelerinin hak ve menfaatleri yönünde kararlar alınmasını sağlar.


Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir.

Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde Türk Devletinin Milleti ve Ülkesi ile bölünmez bütünlüğü, milli egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması, T.C. üzerinde bölge, ırk, din, mezhep, kültür ve dil ayrılıkları gözetmeden, siyasi faaliyette bulunmadan, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterir.


DERNEĞİN KURUCULARI :

Madde 4- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri tabiyetleri ve ikametgahları aşağıda belirtilmiştir.


S.NO - ADI SOYADI - MESLEĞİ - İKAMETGAHI TABİYETİ
------- ------------------ ------------- ------------------- ---------------
001 - Kemal Erimtan - Sanayici
Vaniköy Cad. No.33 T.C. Vaniköy Üskudar İST

002 - Kemal Onuk - Sanayici
Defne 04Sok.Villa Apt.22 T.C. Bahçeşehir İST

003 - İsmail Erdoğan - Sanayici
Akat Mah. Sarıkonaklar Sitesi T.C. No. 1 A.5D.2 Beşiktaş İST

004 - Hüseyin Öztürk - Sanayici
Gül Cad. 11 Sok. A 1 No. 10 T.C. Bahçeşehir

005 - Reha Birol - Serbest
Cihangir Mah. Sandal Sok. T.C. No. 3/2 Avcılar İST

006 - Gökhan Demir - İşletme Md.
Güven Mah. Mutlu Apt. T.C. Gelincik Sok No.10/6 Güngören İST

007 - Haydar Cenal - Serbest
Görele Köyü Polenez yolu T.C. No.38 Beykoz İST
BÖLÜM II

DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYELERİN HAKLARI

ÜYE OLMAK
Madde 5- Derneğe asil ve fahri olmak üzere iki tür üye alınır.

a-) Asıl Üyeler: Esenyurt ve çevresinde faaliyet gösteren bir mesleki kuruluşa üye hakiki şahıs olan işveren ile tüzel kişi işveren durumundaki yöneticilerinden medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4. ve 6. maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlanması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye' de ikamet hakkına sahip iseler üye alınabilirler.

Dernek Yönetim Kurulu ; üyelik için gerekli formu doldurup 2 adet nufus cüzdan sureti, 2 adet ikametgah, 4 adet vesikalık fotoğraf, Cumhuriyet Savcılığından sabıkası çıkmadığına dair belge ve halen faal işveren veya işveren yöneticisi olduğunu tevsik eden belge ile yapılan müracaatların sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

b-) Fahri Üyelik: Bilimsel mesleki değer ve tecrübelerinden faydalanacağını kanaat getirilenler fahri üye olarak alınabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye çıkma hakkına sahiptir. Ancak dernekten çıkmayı arzu edenlerin istifalarını yazılı olarak vermek zorundadırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARTMA
Madde 7- Bir üyenin dernekten çıkarılması Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Bu karara karşı üyenin Genel Kurula ve diğer mercilere müraacat hakkı mahfuzdur.

Dernekten çıkarma aşağıda yazılı sebeplerden birine istinaden yapılabilir.

a- Dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

b- Bu anatüzük, buna istinaden çıkarılacak sair yönetmelik hükümlerine veya Genel Kurul Kararlarına riayetsizliği itiyat haline getirmek,

c- Derneğe verilmesi gereken aidat ve sair borçları makbul ve mütaber bir sebep olmadan (Bu sebebin taktiri Yönetim Kuruluna aittir.) 2 aydan fazla geciktirmek ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2 ihtara rağmen bunları ödememek,

d- Derneğin amacına ulaşmasına veya gelişmesine mani olacak hareket ve ya faaliyetlerde bulunmak,

e- Üyelik koşullarından birini kaybetmek.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakları yoktur.BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARIORGANLAR


Madde 9- Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

a-) Genel Kurul
b-) Yönetim Kurulu
c-) Denetleme Kurulu


1- GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 10- Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Olağan genel kurul toplantıları en geç iki yılda bir takvim yılının ilk üç ayın içinde yapılır.

ÇAĞIRMA USULU

Madde 11- Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Denetleme Kurulunun isteği veya dernek üyelerinin 1/5' nin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyet genel toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Yönetim Kurulunun tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede üyelere duyurulur.

İşbu ikinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla bırakılamaz.

TOPLANTI İÇİN YETERLİ ÜYE SAYISI

Madde 12- Genel Kurul oy kullanma hakkına sahip bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantı o anda toplanan üye mevcudu ile yapılır. Ancak bu mevcut hiçbir zaman Yönetim ile Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.


TOPLANTI ŞEKLİ


Madde 14- Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 12. nci maddede yazılı yeter sayı sağlanmış ise durum tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiseri' nin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı' na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.


TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR


Madde 15- Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10' unun istemi üzerine görüşülmesi istenen hususlar gündeme alınabilir.


GÖREV VE YETKİLER


Madde 16- Genel Kurul derneğin en yüksek karar mercii olup, kanunların kendisine verdiği ve bu anatüzükte diğer organlara verilmeyen yetkileri kullanır.

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a- Dernek hesaplarını tetkik etmek, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak, bilançoyu onaylamak veya reddetmek gereğinde bu organları ibra etmek,

b- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

c- Genel Kurul üyelerinin onda biri tarafından müzakeresi istenen hususları görüşerek karara bağlamak,

d- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek,

e- Yönetim Kuruluna umumi direktif vermek,

f- Anatüzükte değişiklik yapmak,

g- Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek,

h- Anatüzüğün diğer maddelerinde bildirilen yetkileri kullanmak.

1- Federasyon ve benzeri üst kuruluşlara giriş kararı vermek.

KARARLAR


Madde 17- Kararlar, açık oyla ve adi çoğunlukla verilir. Ancak anatüzüğün değiştirilmesi veya derneğin feshine ilişkin hükümler saklıdır.YÖNETİM KURULU

Madde 18- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından ve kendi üyeleri arasından 7 asil ve 7 yedek olmak üzere 2 yıl için gizli oyla seçilirler, müddeti dolan üye yeniden seçilebilir. Yazılı mazeret bildirmeden üst üste dört oturuma katılmayan üye çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili, bir sayman ve bir genel sekreter seçer.

Kurul üyeliği için yapılan her seçimin sonucu mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Aynı kişi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na en çok iki dönem seçilebilir.

Aynı kişinin yeniden başkan seçilebilmesi için en az iki dönem geçmesi şarttır.

TOPLANTI ZAMANI VE NİSAP

Madde 19- Yönetim Kurulu her toplantıda yeniden ne zaman toplanacağı hakkında karar verir. Böyle bir karar yoksa en az ayda bir defa, Başkan veya Başkan vekilinin çağrısı üzerine üyelerin çoğunluğu ile toplanır.

KARARLAR

Madde 20- Yönetim Kurulunda kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Kararlar Yönetim Kurulu defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imza edilir.


GÖREV VE YETKİLER


Madde 21- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından alınan kararları tatbik eder. Derneğin amacını gerçekleştirmek yolunda her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur.

Ayrıca,

a- Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idare, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil eder.

b- Dernek Genel Kurulunu olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırır ve gündemi hazırlar.

c- Dernek teşkilatını (merkezi ve mahalli) kurar, derneğin personel kadrolarını ve bu kadrolarda çalışacak elemanları tespit eder, çalışma programı hazırlar.

d- Bütçeyi bilançoları hazırlayarak Genel Kurulun tasdikine sunar.

e- Kanunlar ve Anatüzük gereğince tutulması gerekli defterlerin tutulması, kayıtların muntazam şekilde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

f- Davaya vekalet verir, sulh olur, ibra eder, davadan feragat ve davayı kabul eder. İdari, adli, mali ve icrai takibat yapar ve yaptırır.

g- Derneğin gelirlerinin toplanmasını sağlar, bütçe çerçevesi içinde gerekli masrafları yapar.

h- Derneğe ait para, mal ve sair kıymeti muhafaza eder ve kıymetlendirir.

i- Mevzuat hükümleri ve bu anatüzükte gösterilen diğer vazifeleri yapar.

j- Gerekli hallerde çalışma komiteleri kurar. Bu komitelerin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen iç tüzük çıkarır.

SORUMLULUK

Madde 22- Yönetim Kurulu üyeleri fiil veya kararlarından yahut ihmallerinden dolayı Dernek Genel Kuruluna karşı müteselsilen sorumludur.


DENETLEME KURULU

Madde 23- Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından 2 yıl görevde kalmak üzere açık oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.


GÖREV VE YETKİLER


Madde 24-
a) Derneğin defterini, hesaplarını yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik eder.

b) Altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin o döneme ait işlemleri ve hesapları hakkında bir rapor hazırlayıp Yönetim Kuruluna veya toplandığında Genel Kurula sunar. Denetçiler dinleyici niteliği ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLERDERNEĞİN GELİRLERİ


Madde 25- Yıllık aidat miktarı 350.000.000 TL'dir. Bu aidat her yıl D.İ.E. Enflasyon oranında artırılır. Aidat'ın (%10) oranında belirlenmesi Yönetim Kurulunca yapılır. Üye giriş aidatı her yıl için belirlenen yıllık aidatın İki katıdır.

Gelirde Usul:

Madde 26- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı'nca bastırılır.

Maliye Bakanlığı yazılı istemeden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı' nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve ya başkaca yardım toplamak yasaktır.
Gidere Usul:

Madde 27- Giderler, Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkan veya başkan vekilinin imzası yanında yönetim kurulu üyelerinden birinin veya saymanın imzası ile yapılır. Her nevi sarfiyat için evrakı müsbite şarttır.

Defter ve Kayıtlar :

Madde 28- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1-) Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri ve aidat tutarları bu deftere yazılır.

2-) Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3-) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarına saklanır.

4-) Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5-) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Kesin hesap ve bilanço bu defterlere işlenir.

6-) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

7-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Maliye Bakanlığı' ndan alınan üye aidat ve gelirlerin toplanmasında kullanılan alındı makbuzları cilt, sıra numarasına göre deftere kayıt edilir.

Dernek Saymanının sorumluluğunda olan defterlerin noterden tastikli olması zorunludur.

İLZAM YETKİSİ :

Madde 29- Yönetim Kurulunca tanzim edilecek sirküler gereğince imza derneğe ilzam eder.

Madde 30- Derneğin yönetim yerleri, müesseselerin ve her çeşit eklentileri deftere hesap ve işlemleri İçişleri Bakanlığı veya mahallin en büyük mülki amiri tarafından ve kanun hükümleri uyarınca her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter ve işlemli yazıların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerin girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 31- Derneğin iç denetim şekilleri : Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak dernek tüzüğünde dernek tüzüğüne göre hükmü gerektirerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerle tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp, Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarabilir.

BÖLÜM V

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
Madde 32- Dernek Tüzel Kişiliği

A-) Dernek Genel Kurulunun derneğin feshine karar vermesi

B-) Mahkeme kararıyla derneğin fesh edilmesi

C-) Mahkeme kararı ile derneğin temelli olarak kapatılması

D-) Derneğin kendiliğinden dağılmış sayılması durumlarında sona erer.

Madde 33- Dernek genel kurulunca derneğin feshine her zaman karar verilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmaması halinde üyeler 11. madde uyarınca ikinci toplantıya çağırır. İkinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun katılanları üçte iki çoğunluğu ile feshe karar verebilir.

Derneğe feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amirliğine yazı ile beraber bildirir.

Derneğin Dağıtılmış Sayılması :

Madde 34- Dernek kuruluş amaç ve koşullarını kaybettiği, acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 12. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu halin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirinin kararı ile olur.


Derneğin Tasfiyesi :


Madde 35- Derneğin genel kurulunca fesih edilmesi halinde tasfiye şekli ve dernek mal varlığının hangi kuruluşa kalacağı hususu feshe karar veren Genel Kurulca belirlenir. Genel Kurulca tasfiye şekline ilişkin bir karar verilmediği taktirde son yönetim kurulu tarafından derneğin alacak ve borçları belirlenir, derneğin mal varlığı borçlarını karşılayacak ölçüde paraya çevrilir. Borçlar ödendikten sonra arta kalan bütün para, mal ve haklar hazineye devreder.

Derneğin mahkemece feshedilmesi, kapatılması durumunda derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve devir biçimi feshe ve kapatmaya karar veren organ tarafından belirlenir.

Tasfiye durumunda bu maddede açıklık bulunmayan hallerde Dernekler Kanununun 55. maddesi uygulanır.BÖLÜM VI

DİĞER HÜKÜMLER

Tüzük Değişikliği :


Madde 36- İşbu tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurul kararı ile olur. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantı nisabı genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Tüzükte yapılacak değişiklik, değiştirilecek maddelerin numaralarının genel kurul toplantısına çağrı gündeminde yer alması suretiyle gazetede ilan edilir. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz, karar nisabı toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur.

Tüzük Değişikliğinde İlan :

Madde 37- Dernek tüzüğü ve ikametgahında yapılacak değişiklik kanunun gösterdiği inceleme makamınca yapılacak bildirimden itibaren onbeş gün içinde mahalli bir gazetede yayımlanır. Bu gazetenin 5 nüshası yayın tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Madde 38- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Dernekler Kanununda ilgili hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.


GEÇİCİ HÜKÜM : Derneğin ilk genel kurul toplantısına kadar kuruculardan Kemal Erimtan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Kemal Onuk Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, İsmail Erdoğan Saymanlığa, Hüseyin Öztürk Genel Sekreterliğe, Reha Birol, Gökhan Demir ve Haydar Cenal da Yönetim Kurulu Üyeliklerine getirilmek suretiyle Geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İlk Genel Kurula kadar tüzük doğrultusundaki çalışmaların gerektireceği yazışmalar geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı' na getirilen Kemal Erimtan imzasıyla yapılacaktır.

Madde 39- İşbu tüzük 39. maddeden oluşmuştur. Bir de geçici madde vardır. Dernek kurucularının adı, soyadı ve imzaları aşağıdadır.
Kemal ERİMTAN

Kemal ONUK

İsmail ERDOĞAN

Hüseyin ÖZTÜRK

Reha BİROL

Gökhan DEMİR

Haydar CENAL 


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın