Buradasınız : HABERLER VE DUYURULAR

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ -

19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 30043 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK

DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli

ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)'in 1 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan

işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı

olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD'lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve

sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir." MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a)

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen,

dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam

araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri," "c)

İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD'ler ile danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu

kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD'leri," "d) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla

Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini, e) Gönderen, paketleyen, yükleyen,

dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması

Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri," "a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan

taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, b) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla

yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz." MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a)

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013

tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli

Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8

inci maddesine dayanılarak," MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir. "ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın

yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya

mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı," "m)

Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması,

havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya

yönelik benzer işlemleri, n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da

barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet

amacıyla kullanılan bina ve yapıları, o) Perakende satış: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) "Bayilik Lisansı" ile lisanslandırılmış Akaryakıt,

LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü

satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışlarını, ö) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2

yetki belgesi sahiplerini, p) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu, r) U-Net otomasyon sistemi: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel

Müdürlüğünün belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, denetim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik

yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini," MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten

kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "ç) Bu Tebliğ

kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşme," "e) Eğitim müfredatı." "(2) Başvuru sahibi adına, Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi

ücreti oluşturulan ödeme numarası ile ilgili bankaya yatırılır. (3) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare

tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır. (4) Bakanlık kendi düzenlediği veya www.türkiye.gov.tr adresi

üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir." MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod

sözleşme dokümanları." "(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları, birinci

fıkradaki şartlara ilaveten, özel eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer standartları da sağlamak

zorundadır." "(3) Yangınla mücadele eğitiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğitimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma

sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır." MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(3) İdareye

yanıltıcı bilgi ve belge vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanlar ile faaliyetini sürdürürken, yanıltıcı bilgi ve belge verdiği veya

belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur." MADDE 8 –

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma)

eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem

üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü öncesine kadar yapılabilir. (5) Eğitim kuruluşları tarafından

http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin

eğitim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir." "ğ) Yangın eğitiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup

itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim

Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğitimi almış

ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı

yangın eğitimini kursiyerlere verdirmekle," "(8) Eğitim kuruluşları, eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya istifalarını www.türkiye.gov.tradresi

üzerinden yaparlar." MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) TMGD olabilmek için; a)

Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak, b) Kaçakçılık,

dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet

suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak, c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde

güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik

programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir." MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir. "(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID

veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati

ilaveten eğitim almaları gerekir. (3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir

ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz." "r) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel

yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri." MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile

tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yatırdıktan sonra, kişisel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile

www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar." MADDE 12 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(2) İtirazlar,

İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır." MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler

ile İdareye başvurur; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti, c) Tehlikeli madde ve

güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti, ç) Yabancılar için

pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti, d) TMGD sertifika ücretinin

yatırıldığına dair banka makbuzu. (2) ADR'ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine

sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir.

İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut

sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir." "(3) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen belgelerden

www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir. (4) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarafından EK-

1'deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir." MADDE 14 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesine

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "(4) TMGD'ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod'da yapılan

değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorundadırlar.

(5) Her bir tazeleme eğitiminin süresi 16 saatten az olamaz. (6) İdareye yapılacak olan sertifika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları

marifetiyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir." MADDE 15 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a), (b),

(c), (ç), (f), (g), (l), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. "(1) TMGD'ler danışmanlık hizmeti verilen

işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en

güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye karşı sorumludur." "a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında

uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek. b) Tehlikeli maddelerin

ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak. c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet

raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden

İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak. ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti

yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod'daki

zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek." "f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme

çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya

boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara

bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak." "l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dahil

yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere

bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak." "n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir

tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile

başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve yetkili

mercilere yazılı olarak bildirmek. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi,

işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak." "(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı

TMGDK'ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya

TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından

yazılması gereken raporun yerine geçmez." "(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dahil olmak üzere

en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için

danışman olarak görevlendirilebilir." "(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam

edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler." MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "(3) Ayrıca,

tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare tarafından

düzenlenen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğiticileri Eğitimine katılan ve eğitimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB

düzenlenerek yetkilendirilir. (4) TMGDEB sahibi eğiticiler, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında İdare tarafından iki yılda bir yeterlilik sınavına tabi

tutulur. Sınavda başarısız olan eğiticiler ile sınava girmeyen eğiticilerin TMGDEB'leri, daha sonraki yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı oluncaya kadar

askıya alınır." MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "d) Eğitici olarak kayıt edildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden www.türkiye.gov.tr adresi

üzerinden onaylamak ve eğitim dönemini programa uygun vermekle," "(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde TMGD hizmeti

verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır." "(4) Eğiticiler, bu Tebliğ kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış

oldukları TMGD eğiticisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir." MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi

yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam

etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK'den hizmet almakla yükümlüdürler. (2) Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS'ye sahip olmak şartıyla; işletme

sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK'den hizmet alınarak yapılabilir. (3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı,

kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya TMGDK'den hizmet alması gereken

TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir. (4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK'ler tarafından bu

görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz." "a) İstihdam edeceği TMGD'leri veya hizmet alacağı TMGDK'ler ile yapacağı anlaşmayı

www.türkiye.gov.tradresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD'nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde

TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,"

"(7) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler; a)

TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, b) TMGD tarafından, işletmede

yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından

birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla, yükümlüdürler." MADDE 19 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı "Belge Ücretleri, İdari Yaptırımlar, Belgelerin

İptali" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 20 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) TMGDS

ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, altı yüz yirmi beş TL, yenileme ücreti ise yüz TL'dir." "(4) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır." MADDE 21 – Aynı Tebliğin 29 uncu

maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile son satırı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23 üncü maddede

belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin," "tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir." "(7) TMGD'nin, altıncı fıkranın (a), (b), (c)

ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere müracaat edemez." "(9)

26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin TMGDEB'si iptal edilir." "(11) Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE ve TMGD'lerin, bu Tebliğin 23 ve 26 ncı maddelerinde

belirlenen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin haricinde, Bakanlık ve İdarenin faaliyetleri ile çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü

yönlendirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde

paylaşamazlar. (12) On birinci fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen; TMGDE'lerin belgeleri, TMGD'lerin sertifikaları, her hangi bir uyarı yapılmadan

İdarece iptal edilir. Belge ve sertifikaları iptal edilen kişilere İdarece bir daha belge düzenlenmez. (13) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları

eğitim dönemine eğitici olarak başka kişilerin girdiği tespit edilen eğiticilerin TMGDE Belgeleri ve eğitim kuruluşunun da yetki belgesi iptal edilir." MADDE

22 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin

ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden; a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden

TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere

aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır. c) 13 üncü maddenin ikinci,

üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için altı yüz iki Türk Lirası

idari para cezası uygulanır. ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki

Türk Lirası idari para cezası uygulanır. d) 23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her

bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE'ye, ihlal edilen

her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır. f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE'ye bin iki yüz

altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır. g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent

için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz altı Türk Lirası

idari para cezası uygulanır. h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz

altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ı) Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin

faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. i) Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden

tehlikeli madde güvenlik

danışmanlığı faaliyetinde bulunan TMGDK'lere on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. j) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı

hareket eden TMGDEYB sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. k) 23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden

TMGD'ye, iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. l) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE'ye beş bin Türk Lirası idari para

cezası uygulanır. m) 27 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz altı Türk Lirası ayrıca, bu fıkranın ihlal edilen her bir bendi

için işletmelere altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır." MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 24 –

Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "TMGD istihdam etme veya TMGDK'den hizmet alma muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD

istihdam etmek veya TMGDK'den hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz. (2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin

faaliyetlerde bulunan liman tesislerinden, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018

tarihine kadar aranmaz. (3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması

Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacıların, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu

1/1/2018 tarihine kadar aranmaz. (4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018

tarihine kadar aranmaz. (5) Ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar, 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işletmelerin, en az bir adet

tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma yükümlülüğü devam eder. (6) Bu Tebliğin

yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar

aranmaz. (7) TMGD'lerin tazeleme eğitimine ilişkin olarak, 22 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartlar 1/1/2019 tarihinden itibaren aranır." MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) 27 nci maddesinin yedinci fıkrası

1/1/2018 tarihinde," MADDE 26 – Aynı Tebliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere "Geçici ve Son Hükümler" bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında,

tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK'den hizmet

almaları zorunludur. (2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK'lerin İdareden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden

yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar. (3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek

TMGDK'nin görev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. (4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan

tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmeler ile TMGDK'ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle

yükümlüdürler. (5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik

Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler." MADDE 27 – Aynı Tebliğin Ek-1'i ekteki

şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.