Buradasınız : HABERLER VE DUYURULAR

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik -

 1 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 30025 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BENZİN VE MOTORİN TÜRLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik çevre ve insan sağlığının korunması açısından iç su taşıtları, karayolu dışındaki hareketli makineler, tarım ve orman traktörleri dahil olmak üzere pozitif ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılan yakıtlara ilişkin çevresel hususları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 6 ncı maddesine, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) AT: Avrupa Topluluğunu, c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ç) Benzin: EPDK tarafından ilgili mevzuatı uyarınca tanımı yapılan yakıtı, d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, e) İç su: Tabii ve suni göller, baraj gölleri dalyan ve nehirleri, f) İç su aracı: İç sularda yük ve yolcu taşımak için kullanılan her türlü tekne ile balıkçı teknelerini, g) İç su araçları dahil, karayolu dışında kullanılan hareketli makineler tarım ve orman traktörlerinde kullanılan yakıt: EPDK tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen yakıtları, ğ) Motorin (Dizel Yakıt): EPDK tarafından ilgili mevzuatı uyarınca tanımı yapılan yakıtı, h) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı/taşıtı, ı) Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıt: Benzin ile çalışan, buji ateşlemeli motora sahip taşıtı, i) Sıkıştırma ateşlemeli dizel motorlu taşıt: Dizel yakıtı ile çalışan, sıkıştırma ile ateşlemeli motora sahip taşıtı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Esasları Uygulama MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan yakıtların ithalatı, temini ve sunumunda EN 228 ve EN 590 standardı kapsamında EPDK tarafından belirlenen teknik özellikler esas alınır. (2) Bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan yakıtlara yönelik uygulamaya ilişkin düzenlemeler 5015 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK tarafından yapılır. (3) Bakanlığın, benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına ilişkin özelliklerine yönelik ilave talepleri, EPDK tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde düzenleme haline getirilir. Piyasa gözetimi ve denetimi MADDE 6 – (1) Akaryakıtın, bu Yönetmelik ve EPDK tarafından yürürlüğe konulan ilgili teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı konusunda piyasa gözetimi ve denetimi, 5015 sayılı Kanun hükümleri gereğince EPDK tarafından gerçekleştirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Uygunluğun izlenmesi ve bildirim MADDE 7 – (1) EPDK tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa bildirilir. (2) Avrupa Birliğinin 2011/63/AB, 2009/30/AT, 2003/17/AT ve 98/70/AT direktiflerinin bazı maddeleri esas alınarak düzenlenen bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasına yönelik, AB mevzuatına uygunluğun